Kas nutiks su suteiktais akcijų pasirinkimo sandoriais jei aš išeisiu


Didesnės investicijos į kapitalo rinkas gali padėti spręsti problemas, kurios kyla dėl gyventojų senėjimo ir mažų palūkanų normų; 1a   senatvės pensijos yra pagrindinė pensininkų pajamų dalis, ir daugeliui žmonių adekvati pensija yra skiriamoji riba, arba užtikrinanti patogią senatvę, arba skurdą lemiantis veiksnys.

Be to, vyksta radikalūs karjeros modelių, darbo rinkos ir turto paskirstymo pokyčiai, be kita ko, nulemti skaitmeninės revoliucijos. Kartu vis labiau aiškėja, kad nacionalinės saugumo sistemos nėra pritaikytos prie globalizuotos žinių ekonomikos, kuriai būdingos atviros sienos, darbo jėgos judumas ir migracija.

Pernelyg daug žmonių nedalyvauja tradicinėse nacionalinėse pensijų sistemose arba nepakankamai jose dalyvauja, įskaitant, be kita ko, moteris, jaunimą, migrantus, žemos kvalifikacijos darbuotojus, savarankiškai dirbančius asmenis, darbuotojus, dirbančius pagal netipines sutartis; 1c   dauguma senatvės pensijų skiriama pagal valstybines sistemas, todėl yra tiesioginis ryšys tarp nacionalinių pensijų sistemų ir viešųjų finansų tvarumo.

Nepaisant išimtinės nacionalinės kompetencijos, susijusios su pensijų sistemų organizavimu, kaip nustatyta Sutartyse, nacionalinių pensijų sistemų pajamų adekvatumas ir finansinis tvarumas yra labai svarbūs visos Sąjungos stabilumui.

Todėl nukreipus daugiau europiečių santaupų grynaisiais pinigais ir bankų indėliuose į ilgesnės trukmės investicinius produktus, pvz. Sąjungos piliečių dirbo ne savo gyvenamosios vietos valstybėje narėje; 1e   perkeliamas visos Europos asmeninės pensijos produktas PEPP padidins jo patrauklumą, visų pirma jaunimui, ir padės dar paprasčiau įgyvendinti Sąjungos piliečių teisę gyventi ir dirbti bet kurioje Sąjungos vietoje; 2   asmeninės pensijos atlieka svarbų vaidmenį susiejant ilgalaikių santaupų turėtojus ir ilgalaikio investavimo galimybes.

Didesnė Europos asmeninių pensijų rinka parems lėšų tiekimą instituciniams investuotojams ir investicijas į realiąją ekonomiką; 2b   šiuo reglamentu sudaromos sąlygos sukurti pensijų produktą, kuris, kiek tai įmanoma, bus paprastas, saugus, nebrangus, skaidrus, patrauklus vartotojams ir perkeliamas Sąjungos mastu ir papildys valstybėse narėse veikiančias sistemas; 3   šiuo metu asmeninių pensijų vidaus rinka neveikia sklandžiai.

Kai kuriose valstybėse narėse dar nėra pensijų produktų rinkos. Kitose valstybėse narėse yra privačių pensijų produktų, tačiau nacionalinės rinkos labai suskaidytos. Dėl šios priežasties asmeninės pensijos produktų perkeliamumas yra ribotas.

Introduction on Hungarian Jewish History (Hungarian Audio - English Subtitles)

Todėl asmenims gali būti sunku pasinaudoti savo pagrindinėmis laisvėmis. Pavyzdžiui, jiems gali būti užkirstas kelias įsidarbinti ar išeiti į pensiją kitoje valstybėje narėje. Kas nutiks su suteiktais akcijų pasirinkimo sandoriais jei aš išeisiu to, teikėjams pasinaudoti įsisteigimo laisve ir laisve teikti paslaugas kliudo tai, kad esami asmeninės pensijos produktai nėra standartizuoti; 3a   Europos pensijų rinka yra labai suskaidyta ir įvairi, todėl PEPP poveikis valstybėms narėms bus labai skirtingas, o tikslinė auditorija labai įvairi.

Dangstė 2 teisėjus kyšininkus

Valstybėse narėse, kuriose pirmoji ir antroji pakopos yra nepakankamai išvystytos, PEPP gali pasiūlyti sprendimus žmonėms, kurie šiuo metu negali pasinaudoti tinkamomis nuostatomis. Valstybėse narėse, turinčiose labai išvystytas pensijų rinkas, PEPP galėtų išplėsti vartotojų pasirinkimą arba pasiūlyti sprendimų judiems piliečiams. Tačiau PEPP neturėtų būti siekiama pakeisti esamų nacionalinių pensijų sistemų — tai tik papildomas ir papildantis produktas, o pirmenybė ir toliau turėtų būti teikiama tolesniam pirmosios ir antrosios pakopų vystymui, stiprinimui ir reformavimui; 4   kapitalo rinkų sąjunga padės sutelkti kapitalą Europoje ir jį nukreipti visoms įmonėms, įskaitant mažąsias ir vidutines įmones, infrastruktūros ir ilgalaikiams tvariems projektams, kuriems jo reikia, kad galėtų plėstis ir kurti darbo vietas.

Vienas iš daugelio kapitalo rinkų sąjungos tikslų — geriau panaudojant Europoje sutaupomas lėšas, didinti investicijas ir pasirinkimą neprofesionaliesiems investuotojams. Šiuo tikslu PEPP yra žingsnis į priekį stiprinant kapitalo rinkų integraciją, nes jie remia ilgalaikį realiosios ekonomikos finansavimą; 5   kaip paskelbta  m.

Svarstomos galimybės apima galimą pasiūlymą dėl teisėkūros galimybė yra prekyba priimamo akto, kuris galėtų būti pateiktas  m. Jis taps pagrindu saugesnei, ekonomiškai efektyvesnei ir skaidresnei įperkamų savanoriškų asmeninės pensijos taupymo produktų rinkai, kuri gali būti valdoma tik Europos mastu.

rsi pro skalpavimo strategija geriausios dienos prekybos pasirinkimo knygos

Tačiau jis neturėtų kelti abejonių dėl valstybių narių pagrindinės atsakomybės užtikrinti savo piliečiams pakankamą minimalų pragyvenimo lygį senatvėje ir kuo skubiau sustiprinti nacionalinių pensijų sistemų galimybę visiems suteikti deramą, esminę ir veiksmingą socialinę apsaugą; 10a   finansinis švietimas gali padėti žmonėms suprasti ir įgyti žinių apie tai, kokios yra taupymo galimybės naudojantis asmeninių pensijų sistemomis.

Santaupų turėtojai taip pat turėtų turėti sąžiningą kas nutiks su suteiktais akcijų pasirinkimo sandoriais jei aš išeisiu visapusiškai suvokti su visos Europos produktu susijusią riziką ir jo savybes; 11   PEPP skirta teisės aktų sistema padės pagrindą sėkmingai veikiančiai įperkamų, su savanoriška pensija susijusių investicijų rinkai, kuri gali būti valdoma visos Europos mastu.

Papildydama esamus įstatymais nustatytų pensijų ir profesinių pensijų produktus ir sistemas, ji padės patenkinti žmonių, kurie nori padidinti pensijai susitaupytų lėšų adekvatumą, poreikius, spręsti demografinį uždavinį ir suteiks naują galingą privataus kapitalo šaltinį ilgalaikiam investavimui.

(Apie Hemingway) Paryžiaus Žmona- Paula McLain

Ši sistema nepakeis ir nesuderins esamų nacionalinių asmeninių pensijų sistemų, ji pasirinkimo sandorių pagrindai pat neturės poveikio esamoms nacionalinėms įstatymais nustatytų pensijų ir profesinių pensijų sistemoms ir pensijų produktams.

PEPP nebus nei tiesiogiai, nei netiesiogiai susijęs su PEPP santaupų turėtojo profesija ar užimtumo statusu; 11a   PEPP teisinė sistema neturėtų riboti valstybių narių atsakomybės vykdyti savo įsipareigojimus, susijusius su pakankamos valstybinės pensijos teikimu; 12   reglamentu suderinami PEPP pagrindiniai požymiai, susiję su tokiais svarbiausiais elementais, kaip platinimas, sutartys, investavimo politika, teikėjo pakeitimas ar tarpvalstybinis teikimas ir perkeliamumas.

Derinant šiuos pagrindinius požymius apskritai bus geriau užtikrinamos vienodos sąlygos asmeninės pensijos teikėjams ir bus skatinama baigti kurti kapitalo rinkų sąjungą ir integruoti asmeninių pensijų vidaus rinką. Be to, bus sukurtas iš esmės standartizuotas visos Europos produktas, kurį bus galima įsigyti visose valstybėse narėse ir kuris sudarys sąlygas vartotojams visapusiškai naudotis vidaus rinka į užsienį perkeliant savo teises į pensiją ir užtikrins jiems daugiau galimybių pasirinkti įvairius teikėjus, taip pat ir tarpvalstybiniu mastu.

Likus mažiau kliūčių teikti tarpvalstybines pensijų paslaugas, visos Europos asmeninės pensijos produkto teikimas padidins konkurenciją tarp teikėjų visoje Europoje ir sukurs masto ekonomiją, kuri turėtų būti naudinga santaupų turėtojams; 13   SESV straipsniu leidžiama priimti teisės aktus tiek reglamentų, tiek direktyvų forma.

Pasirinkta priimti reglamentą, nes jis būtų tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse. Taigi, reglamentas sudarytų sąlygas greičiau pradėti naudoti PEPP ir greičiau padėtų patenkinti didesnių pensijų santaupų ir investicijų į kapitalo rinkų sąjungą poreikį. Kadangi šiuo reglamentu derinami pagrindiniai PEPP požymiai, jiems neturi būti taikomos konkrečios nacionalinės taisyklės, taigi, šiuo atveju reglamentas yra tinkamesnė prekybos vilkais strategija nei direktyva.

Kita vertus, požymiams, kurie nepatenka į reglamento taikymo sritį pvz.

Išdavystės

Jeigu naudodamiesi laisve teikti paslaugas PEPP teikėjai ir platintojai vykdo veiklą įvairiose valstybėse narėse, buveinės valstybės narės kompetentinga institucija dėl savo glaudesnių ryšių su PEPP teikėju turėtų būti atsakinga už tai, kad būtų vykdomos šiame reglamente nurodytos pareigos. Siekiant užtikrinti teisingą atsakomybės pasidalijimą tarp buveinės valstybės narės ir priimančiosios valstybės narės kompetentingų institucijų, jeigu priimančiosios valstybės narės kompetentinga institucija sužino apie bet kokį pareigų nevykdymą jos teritorijoje, ji turėtų informuoti buveinės valstybės narės kompetentingą instituciją, kuri tuomet privalėtų imtis tinkamų priemonių.

Be to, priimančiosios valstybės narės kompetentinga institucija turėtų turėti teisę įsikišti, jei buveinės valstybė narė nesiima tinkamų priemonių arba jei priemonės, kurių imtasi, yra nepakankamos; 17   tais atvejais, kai kitoje valstybėje narėje kas nutiks su suteiktais akcijų pasirinkimo sandoriais jei aš išeisiu filialas ar nuolatinė buvimo vieta, tikslinga atsakomybę už pareigų vykdymo užtikrinimą paskirstyti tarp buveinės valstybės narės ir priimančiosios valstybės narės.

Nors atsakomybė už tai, kad būtų vykdomos pareigos, turinčios įtakos visam verslui, kaip antai taisyklės dėl profesinių reikalavimų, turėtų tekti buveinės valstybės narės kompetentingai institucijai pagal tą pačią tvarką, kaip ir paslaugų teikimo atveju, priimančiosios valstybės narės kompetentinga institucija turėtų prisiimti atsakomybę už taisyklių dėl informacijos teikimo reikalavimų laikymąsi ir veiklos vykdymą strategi jitu dvejetainis variantas teritorijoje teikiamų paslaugų atžvilgiu.

Vis dėlto, jei priimančiosios valstybės narės kompetentinga institucija sužino apie pareigų nevykdymą jos teritorijoje, o pagal šią direktyvą priimančiajai valstybei narei nepriskiriama atsakomybė vykdyti tas pareigas, pagal glaudaus bendradarbiavimo taisyklę reikėtų, kad ta institucija praneštų buveinės valstybės narės kompetentingai institucijai, kad pastaroji imtųsi tinkamų priemonių.

Document Information

Tai visų pirma turėtų būti daroma taisyklių dėl geros reputacijos, profesinių žinių ir kompetencijos reikalavimų pažeidimų atvejais. Be to, siekiant apsaugoti vartotojus, priimančiosios valstybės narės kompetentinga institucija turėtų turėti teisę įsikišti, jei buveinės valstybė narė nesiima tinkamų priemonių arba jei priemonės, kurių imtasi, yra nepakankamos; 18   valstybių narių kompetentingos institucijos turėtų turėti galimybę naudoti visas reikiamas priemones, kurios būtinos siekiant užtikrinti, kad PEPP teikėjai ir platintojai Sąjungoje tinkamai vykdytų įsisteigimo laisve ar laisve teikti paslaugas grindžiamą veiklą.

Bet kuriuo atveju PEPP santaupų turėtojui taikytina apmokestinimo tvarka turėtų būti nustatoma pagal jo gyvenamąją vietą; 20   PEPP turėtų apimti nacionalines subsąskaitas, kurių kiekvienai turėtų būti būdingi tokie asmeninės pensijos produkto požymiai, pagal kuriuos PEPP įmokoms būtų galima taikyti paskatas.

Jei PEPP teikėjas negali pasiūlyti nacionalinės subsąskaitos tam tikroje valstybėje narėje, jis turėtų pateikti PEPP santaupų turėtojui alternatyvių perkėlimo galimybių, pavyzdžiui, galimybę toliau taupyti PEPP pagal partnerystės susitarimą. Jei partnerystės susitarimo nėra, PEPP santaupų turėtojams turėtų būti leidžiama nemokamai pakeisti teikėją; 22   atsižvelgiant į nustatytos pensijų sistemos pobūdį ir susijusią administracinę naštą, potencialiems PEPP santaupų turėtojams ir PEPP gavėjams PEPP teikėjai ir platintojai turėtų pateikti aiškią, lengvai suprantamą ir tinkamą informaciją, kad jiems būtų lengviau priimti sprendimus dėl pensijos.

Dėl tos pačios priežasties PEPP teikėjai ir platintojai taip pat turėtų užtikrinti aukštą skaidrumo lygį įvairiais sistemos etapais, apimančiais laiką iki įstojimo, narystę įskaitant priešpensinį etapą ir laiką išėjus į pensiją.

dvejetainių opcionų prekybos pamoka pradedantiesiems japoniškos žvakidės kabantis vyras

Visų pirma turėtų būti pateikiama informacija apie sukauptas teises į pensiją, prognozuojamus pensijų išmokų dydžius, riziką ir garantijas, įskaitant su aplinkosaugos, socialiniais ir valdymo veiksniais susijusią riziką, taip pat išlaidas. Jei prognozuojami pensijų išmokų dydžiai pagrįsti ekonominiais scenarijais, ta informacija turėtų apimti ir nepalankų scenarijų — jis turėtų būti tikrai blogas, bet tikėtinas; 23   prieš įstojant į PEPP sistemą, potencialiems PEPP santaupų turėtojams turėtų būti pateikta visa būtina informacija, kad jie pasirinktų turėdami pakankamai informacijos, teikiant konsultacijas, kurių metu įvertinami jų taupymo reikalavimai ir poreikiai; 24   siekdami užtikrinti optimalų produkto skaidrumą, PEPP teikėjai, prieš galėdami platinti savo teikiamus PEPP jų santaupų turėtojams, turėtų parengti tiems PEPP skirtą pagrindinės informacijos dokumentą.

Vis dėlto, kad šios skaičiuoklės būtų kuo naudingesnės vartotojams, į jas turėtų būti įtrauktos išlaidos ir mokesčiai, kuriuos ima įvairūs PEPP teikėjai, ir visos papildomos išlaidos ar mokesčiai, kuriuos ima tarpininkai arba kurie imami kitose investavimo grandinės dalyse, kurių PEPP teikėjai dar nėra įskaičiavę; 26a   sykiu su kuriamais produktais, pvz. Pensijų išmokų ataskaita turėtų būti aiški ir suprantama, joje turėtų būti pateikiama aktuali ir tinkama informacija, kad būtų lengviau suprasti, kaip teisės į pensiją keičiasi laikui bėgant ir naudojantis skirtingomis pensijų sistemomis, ir kad būtų skatinamas darbo jėgos judumas.

Pensijų išmokų ataskaita turėtų būti kasmet pateikiama PEPP santaupų turėtojui; 30   PEPP teikėjai turėtų pakankamai anksti prieš išeinant į pensiją, bet ne vėliau kaip likus vieniems metams iki išmokėjimo laikotarpio, informuoti PEPP santaupų turėtojus apie jų išmokų mokėjimo galimybes.

Uploaded by

Jeigu pensijos išmoka nemokama pagal pagrindiniam PEPP arba alternatyviam PEPP taikomas pasirinkimo galimybes kaip anuitetas iki gyvos galvos, nariai, artėjantys prie pensinio amžiaus, turėtų gauti informaciją apie išmokų mokėjimo produktus, kuriuos galima pasirinkti, kad jiems būtų lengviau planuoti finansus pensijai; 31   tuo etapu, kai pensijų išmokos yra mokamos, PEPP gavėjai toliau turėtų gauti informaciją apie savo išmokas ir atitinkamas jų išmokėjimo galimybes.

Tai yra ypač svarbu, kai išmokėjimo etapu reikšmingą investavimo riziką prisiima PEPP gavėjai. PEPP gavėjams taip pat turėtų būti pranešama apie bet kokį gautinų išmokų dydžio sumažinimą prieš pradedant jį taikyti, po to, kai buvo priimtas sprendimas dėl sumažinimo.

Todėl reikalinga veiksminga priežiūra ir tokios investicijų taisyklės, kurios suteiktų PEPP teikėjams pakankamai lankstumo priimti sprendimus dėl saugiausios ir veiksmingiausios investavimo politikos, kartu įpareigodamos juos veikti ribojant riziką ir atsižvelgiant į PEPP santaupų turėtojų poreikius ir prioritetus.

Todėl rizikos ribojimo principo laikymasis reikalauja, kad investavimo politika būtų pritaikyta prie atskiro PEPP teikėjo klientų struktūros; 33   nustačius rizikos ribojimo principą kaip pagrindinį kapitalo investicijų principą ir sudarius galimybę PEPP teikėjams veikti už savo šalies ribų, skatinamas santaupų nukreipimas į asmeninių pensijų teikimo sektorių, o tai prisideda prie ekonominės ir socialinės pažangos.

Taikant rizikos ribojimo principą taip pat turėtų būti tiesiogiai atsižvelgiama į aplinkosaugos, socialinių ir valdymo veiksnių vaidmenį investavimo procese; 34   šiuo reglamentu PEPP teikėjams turėtų būti tinkamu lygmeniu užtikrinama investavimo laisvė. Būdami ypač ilgalaikiai investuotojai su maža likvidumo rizika, PEPP teikėjai gali prisidėti prie kapitalo rinkų sąjungos kūrimo apdairiai investuodami į nelikvidų turtą, pavyzdžiui, akcijas ir kitas priemones, kurios yra ilgalaikio ekonominio pobūdžio ir kuriomis neprekiaujama reguliuojamose rinkose, daugiašalėse prekybos sistemose DPS ar organizuotos prekybos sistemose OPS.

Jie taip pat gali naudotis tarptautinės įvairovės teikiamais privalumais. Todėl neturėtų būti ribojamos apdairios investicijos į akcijas kitomis valiutomis nei tos, kuriomis išreikšti įsipareigojimai, ir į kitas priemones, kurios yra ilgalaikio ekonominio pobūdžio ir kuriomis neprekiaujama reguliuojamose rinkose, DPS ar OPS, nebent tai pagrįsta rizikos ribojimu, siekiant apsaugoti PEPP santaupų turėtojų ir PEPP gavėjų interesus; 35   kapitalo rinkų sąjungos stiprinimo kontekste plačiai suprantama, kas sudaro ilgalaikio ekonominio pobūdžio priemones.

Tokios priemonės yra neperleidžiamieji vertybiniai popieriai, todėl jos neturi prieigos prie antrinių rinkų likvidumo. Joms dažnai reikia ribotos trukmės įsipareigojimų, dėl kurių ribojama galimybė jas platinti, ir turėtų būti suprantama, kad šios priemonės apima dalyvavimą valdant nebiržinių įmonių kapitalą ir tų įmonių skolos priemones bei toms įmonėms suteiktas paskolas.

Nebiržinės įmonės apima infrastruktūros projektus, augti siekiančias pasirinkimo sandorių technika bendroves, opcionų prekybos kotak turtą arba kitą turtą, kuris galėtų tikti ilgalaikėms investicijoms.

Rudolph.W.Giuliani.Ken.Kurson.-.Lyderis.2006.LT

Mažo anglies dioksido kiekio ir diapazono susietos dvejetainės parinktys kaitos poveikiui atsparios infrastruktūros projektai dažnai yra nebiržinis turtas ir priklauso nuo ilgalaikių kreditų projekto finansavimui. Atsižvelgiant į ilgalaikį PEPP teikėjų įsipareigojimų pobūdį, jie skatinami skirti pakankamą savo turto portfelio dalį tvarioms investicijoms į realiąją ekonomiką su ilgalaike ekonomine nauda, ypač į infrastruktūros projektus ir įmones; 36   aplinkos, socialiniai ir valdymo veiksniai, atitinkantys Akcijų pasirinkimo sandorių apskaitos žurnalo įrašai Tautų remiamus atsakingo investavimo principus, yra svarbūs PEPP teikėjų investavimo politikos ir rizikos valdymo sistemoms.

akcijų pasirinkimo sandoriai suteikiantys uolą schwab kreiptis dėl pasirinkimo sandorių

Kadangi investicijos, susijusios su pensijų produktais, yra ilgalaikės, ypatingas dėmesys turi būti skiriamas ilgalaikėms turto paskirstymo pasekmėms. Ypač reikia atsižvelgti į aplinkos, socialinius ir valdymo veiksnius. PEPP santaupos turėtų būti investuojamos laikantis Sąjungos klimato ir tvarumo tikslų, nustatytų Paryžiaus susitarime, darnaus vystymosi tikslų ir Jungtinių Tautų verslo ir žmogaus teisių pagrindinių principų.

Jis turėtų apsaugoti PEPP santaupų turėtojo kapitalą arba taikant gyvavimo ciklo rizikos mažinimo priemones, arba kapitalo garantiją. PEPP santaupų turėtojui turėtų būti teikiama informacija tiek apie įvairių priemonių riziką, tiek apie jų naudą; 39a   pagrįstais atvejais, pvz. Tai būtina, siekiant apsaugoti vartotojus, kadangi sektoriaus teisės aktais, taikomais profesinių pensijų įstaigoms arba investicinėms įmonėms, depozitoriumo paskyrimas nenumatomas; 42   siekiant didinti PEPP santaupų turėtojų pasitikėjimą ir sudaryti jiems galimybę pasirinkti turint pakankamai informacijos, labai svarbu, kad išlaidos ir mokesčiai būtų skaidrūs ir teisingi.

Atitinkamai turėtų būti uždrausta taikyti neskaidrius kainodaros metodus; 43   siekiant šiame reglamente nustatytų tikslų, pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo straipsnį Komisijai turėtų būti deleguoti įgaliojimai priimti aktus, kuriais nustatomos EIOPA ir kompetentingų institucijų naudojimosi intervenciniais įgaliojimais sąlygos.

mažiausia opcionų prekyba sebi leidžia prekiauti žaliavomis

Ypač svarbu, kad atlikdama parengiamąjį darbą Komisija tinkamai konsultuotųsi. Atlikdama su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą ir rengdama jų tekstus Komisija turėtų užtikrinti, kad atitinkami dokumentai būtų vienu metu, laiku ir mažos vėlavimo finansinės prekybos sistemos perduodami Europos Parlamentui ir Tarybai; 44   Komisija turėtų priimti pasitelkus Jungtinį komitetą ir vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento ES Nr.

Komisija turėtų papildyti EPI techninį darbą atlikdama vartotojų tyrimus dėl pagrindinės informacijos dokumento pateikimo, kaip pasiūlyta EPI; 45   nedarant poveikio PEPP klientų teisei kreiptis į teismus, turėtų būti nustatyta lengvai prieinama, adekvati, nepriklausoma, nešališka, skaidri ir veiksminga alternatyvaus PEPP teikėjų arba platintojų ir PEPP klientų ginčų sprendimo AGS tvarka ginčams dėl šiame reglamente nustatytų teisių ir pareigų spręsti; 46   siekiant nustatyti veiksmingą ir efektyvią ginčų sprendimo tvarką, PEPP teikėjai ir platintojai turėtų parengti veiksmingą skundų nagrinėjimo procedūrą, kurią jų klientai galėtų taikyti iki tol, kol ginčas perduodamas spręsti pagal AGS tvarką arba teismui.

Skundų nagrinėjimo procedūroje turėtų būti nustatyti trumpi ir aiškiai apibrėžti laikotarpiai, per kuriuos PEPP teikėjas arba platintojas turėtų atsakyti į skundą. AGS subjektai turėtų turėti pakankamai pajėgumų tinkamai ir veiksmingai dalyvauti tarpvalstybiniame bendradarbiavime sprendžiant ginčus dėl teisių ir pareigų pagal šį reglamentą; 47   kad rastų geresnes sąlygas investicijoms ir kartu skatintų PEPP teikėjų konkurenciją, PEPP santaupų turėtojai turėtų turėti teisę pakeisti teikėjus kaupiamuoju ir išmokėjimo laikotarpiais, laikydamiesi aiškios, nebrangios, greitos ir saugios procedūros; 48   sąskaitos perkėlimo procesas PEPP santaupų turėtojui turėtų būti nesudėtingas.

PEPP teikėjai, nustatydami sąskaitos perkėlimo paslaugą, turėtų galėti savanoriškai naudoti papildomas priemones, pavyzdžiui, techninį sprendimą. Turint mintyje produkto europinį pobūdį PEPP santaupų turėtojams turėtų būti suteikta galimybė nemokamai pakeisti teikėją, jei valstybėje narėje, į kurią persikelia PEPP santaupų turėtojas, nėra subsąskaitų; 49   prieš suteikdamas leidimą perkelti sąskaitą, PEPP santaupų turėtojas turėtų būti informuotas apie visus procedūros etapus, kurie būtini norint užbaigti sąskaitos perkėlimą, ir susijusias išlaidas, kad PEPP santaupų turėtojas galėtų priimti sprendimą, turėdamas pakankamai informacijos apie perkėlimo paslaugą; 50   kad sąskaita būtų sėkmingai perkelta, būtinas perduodančiojo PEPP teikėjo bendradarbiavimas.

Vis dėlto tokia informacija neturėtų viršyti to, kas būtina perkėlimui atlikti; 51   siekiant sudaryti palankesnes tarpvalstybinio sąskaitos perkėlimo sąlygas, PEPP santaupų turėtojui turėtų būti sudarytos sąlygos prašyti, kad naujasis PEPP teikėjas pateiktų PEPP santaupų turėtojui išsamią informaciją apie naująją PEPP sąskaitą, pageidautina, per vieną susitikimą su naujuoju PEPP teikėju; 52   PEPP santaupų turėtojai neturėtų patirti finansinių nuostolių, be kita ko, mokėti mokesčių ir palūkanų, dėl kurio nors iš sąskaitos perkėlimo procese dalyvaujančių PEPP teikėjų padarytų klaidų.

Visų pirma PEPP santaupų turėtojai neturėtų padengti finansinių nuostolių, patirtų dėl papildomų mokesčių, palūkanų ar kitų rinkliavų, taip pat baudų, sankcijų ar kitos rūšies finansinės žalos, atsiradusios dėl vėlavimo perkelti sąskaitą; 53   PEPP santaupų turėtojams pasirašant PEPP turėtų būti leidžiama laisva valia pasirinkti išmokų rūšį anuitetus, vienkartinę išmoką ar kt.

Teikėjams būtų sudarytos sąlygos parengti PEPP ekonomiškiausiu būdu.

Leido lengviau skolinti pinigus

Šis metodas dera su kitų sričių ES politika ir yra politiškai pagrįstas, kadangi valstybėms narėms paliekama galimybė pakankamai lanksčiai nuspręsti, kokias išmokėjimo galimybes jos nori skatinti.

Tačiau kapitalo garantija užtikrinamo pagrindinio PEPP atveju tam tikra kapitalo dalis 35 proc. Todėl galimybė gauti dalį bendros sumos turėtų būti apribota iki 30 proc. Gyvavimo ciklu paremto pagrindinio PEPP atveju turėtų būti privalomas periodinis mokėjimo planas; 55   turėtų būti garantuojamas visiškas išlaidų ir mokesčių, susijusių su investavimu į PEPP, skaidrumas.

Teikėjams būtų nustatytos vienodos sąlygos, o vartotojams būtų užtikrinta apsauga. Būtų galima palyginti įvairių produktų informaciją, taip skatinant konkurencingą kainodarą; 56   nors nuolatinę PEPP teikėjų priežiūrą vykdys atitinkamos kompetentingos nacionalinės institucijos, EIOPA turėtų koordinuoti su PEPP susijusią priežiūrą, kad užtikrintų nuoseklų bendros priežiūros metodikos taikymą ir taip prisidėtų prie pensijos produkto europinio pobūdžio; 56a   siekiant sustiprinti vartotojų teises ir palengvinti galimybę naudotis skundų nagrinėjimo procedūra, PEPP santaupų turėtojai turėtų turėti galimybę individualiai arba kolektyviai teikti skundus per savo nacionalinę kompetentingą instituciją, vadovaudamiesi vieno langelio principu.

Kompetentinga institucija, kuriai pateikiamas skundas, turėtų būti atsakinga už tolesnius skundų nagrinėjimo procedūros etapus; 57   EIOPA turėtų bendradarbiauti su nacionalinėmis kompetentingomis institucijomis ir sudaryti palankesnes jų bendradarbiavimo ir nuoseklumo užtikrinimo sąlygas.

laiko eilutės impulsų prekybos strategija geriausias investicinis litecoinas vs bitkoinas

Šiuo atžvilgiu, teikdama įrodymus dėl su PEPP susijusių pažeidimų, EIOPA turėtų atlikti tam tikrą vaidmenį, susijusį su kompetentingų nacionalinių institucijų įgaliojimu taikyti priežiūros priemones. EIOPA taip pat turėtų atlikti privalomo tarpininkavimo funkciją, jei tarpvalstybiniais atvejais tarp kompetentingų institucijų iškyla nesutarimų; 58   siekiant užtikrinti, kad finansų įmonės, teikiančios PEPP, taip pat finansų įmonės ir asmenys, platinantys PEPP, laikytųsi šio reglamento nuostatų ir kad jiems būtų taikomas panašus požiūris visoje Sąjungoje, reikėtų nustatyti veiksmingas, proporcingas ir atgrasomąsias sankcijas ir kitas priemones; 59   remiantis  m.

Todėl rekomenduojama, kad duomenų apsaugos institucijos aktyviai dalyvautų įgyvendinant šį reglamentą ir prižiūrint jo vykdymą; 67   skatinant asmeninės pensijos produktų naudojimą keliose valstybėse narėse mokesčių paskatos gali būti įvairių formų ir atlikti svarbų vaidmenį.

Daugelyje valstybių narių asmeninės pensijos produktų įmokoms yra taikomos kokios nors tiesioginės arba netiesioginės mokesčių lengvatos; 68   šio reglamento nereikėtų suprasti kaip įpareigojančio valstybes nares taikyti PEPP tokias pačias mokesčių taisykles, kokias jos taikytų panašiems asmeninės pensijos produktams pagal savo nacionalinę teisę.

komisinių nemokamų pasirinkimo sandorių prekyba dvejetainių parinkčių klausimai

Vis dėlto taikant nacionalinio režimo principą, nustatytą pagal SESV 21 ir 45 straipsnius ir išaiškintą Europos Sąjungos Teisingumo Teismo, turėtų būti galimybė PEPP, kuris objektyviai panašus į asmeninės pensijos produktą, platinamą tam tikroje valstybėje narėje, taikyti tokią pačią mokesčių arba sutartinę lengvatą pavyzdžiui, sutartas palūkanaskuri dienos prekybos strategijos traderji valstybėje narėje taikoma tam asmeninės kas nutiks su suteiktais akcijų pasirinkimo sandoriais jei aš išeisiu produktui, jeigu PEPP santaupų turėtojas joje yra apmokestinamas.

Atliekant tokį vertinimą turi būti atsižvelgiama į skirtingus uždavinius ir tikslus, susijusius su gerai veikiančios PEPP rinkos sukūrimu, ir visų pirma turėtų būti įvertinta, ar šiuo reglamentu buvo prisidėta prie daugiapakopių pensijų sistemų vystymo valstybėse narėse ir ar dėl to daugiau ES piliečių taupo tvarioms ir adekvačioms pensijoms; 70a   atsižvelgiant į galimą ilgalaikį šio reglamento poveikį, labai svarbu atidžiai stebėti pokyčius pradiniu jo taikymo etapu. Atlikdama vertinimą Komisija taip pat turėtų atsižvelgti į EIOPA, suinteresuotųjų subjektų ir ekspertų patirtį ir Europos Parlamentui bei Tarybai pateikti visas turimas pastabas; 71   šiuo reglamentu turėtų būti užtikrinamas pagrindinių teisių ir principų, pripažintų, visų pirma, Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje, laikymasis, ypač pagyvenusių žmonių teisės gyventi oriai ir nepriklausomai bei dalyvauti visuomeniniame ir kultūriniame gyvenime, teisės į asmens duomenų apsaugą, teisės į nuosavybę, laisvės užsiimti verslu, vyrų ir moterų lygybės principo ir aukšto lygio vartotojų apsaugos principo laikymasis; 72   kadangi šio reglamento tikslų, t.

Šios išmokos gali būti mokamos kaip išmokos iki gyvos galvos, laikinieji mokėjimai, vienkartinė išmoka ar bet kuris jų derinys; 10   kaupiamasis laikotarpis — laikotarpis, per kurį turtas įmokos kaupiamas PEPP sąskaitoje ir kuris paprastai tęsiasi iki PEPP gavėjo pensinio amžiaus; 11   išmokėjimo laikotarpis — laikotarpis, per kurį turtas, sukauptas PEPP sąskaitoje, yra naudojamas pensijai arba kitiems pajamų poreikiams finansuoti; 12   anuitetas — tam tikru dažnumu ir tam tikrą laikotarpį, pvz.