Jesse lee sisteminga prekyba. Vasaris 5-9


Š i knyga yra lyginamosios istorinės sociologijos studija apie šiuolaikinę Lietuvą šiuolai- kiniame pasaulyje.

Leonas Jurša

Turime savo nacionalinę lietuvišką sociologiją, istoriją, ekonomiką ir kitas socialinių bei humanitarinių mokslų disciplinas, kurias privalu turėti kiekvienai moderniai tautai. Šių sričių tyrinėtojai nenuilstamai gausina žinias apie mūsų šalies kultūrą, visuomenę, politiką ir jų istoriją. Lietuvos socialiniai ir humanitariniai mokslai tradiciškai yra etnocentriški, ir tokia jų orientacija ligi šiol buvo skatinama valstybinės mokslo politi- kos priemonėmis. Tačiau šiuolaikiniame globalizuotame pasaulyje netgi labai didelėje šalyje vykstančių so- cialinės ir kultūrinės kaitos procesų neįmanoma nei adekvačiai aprašyti, nei paaiškinti, nei tuo labiau numatyti jų ilgalaikių pasekmių, apsiribojant tomis priežastimis, kurių veikimo lauką nubrėžia dabartinės šalies sienos.

Maža to, net ir labai svarbios gal net pačios svar- biausios vietinės reikšmės priežastys gali likti nepastebėtos ir deramai neįvertintos, kol į jų veikimo lauką nepažvelgsime iš platesnės perspektyvos. Žuvis gali ir nesužinoti, kad ji yra vandens gyvis, nes ji visą laiką yra vandenyje.

dvejetainių parinkčių demonstracinė apžvalga

Tai dar aktualiau tokios mažos, tarptautinių vėjų ir užsienio įtakų kiaurai perpučiamos šalies, kaip Lietuva, atveju. Paradoksalu, kad kuo šalis didesnė, tuo labiau jos tyrinėtojai yra linkę papildyti etno- centrinį tyrimą lyginamuoju, mėgindami pažvelgti į savo šalies gyvenimą kaip į platesnio masto procesų ir tendencijų atskirą atvejį.

Ir atvirkščiai: kuo šalis mažesnė ir silpnesnė, tuo ryškesnis tyrinėtojų polinkis apriboti žvilgsnį savo šalies sienomis.

Protagonistas | Ruduo by Protagonistas - Issuu

Lietuvos socialinių ir hu- manitarinių mokslų atveju tas polinkis ypač stiprus. Jis gali būti paaiškintas ir pateisintas ne vien tų mokslų jaunyste, bet ir tuo, kad nuo pat institucionalizacijos ir profesionalizacijos nepriklausomoje tarpukario Lietuvoje pradžios jų atvira arba latentiška jau sovietmečiu misija buvo liudyti pasauliui tą faktą, kad Lietuva yra ne vien geografinė, bet ir sociokultū- rinė kategorija: atskira visuomenė su savita kultūra.

Šią misiją sėkmingai įvykdžius ir prasidėjus Lietuvos integracijai į Europos valsty- bių ir tautų bendriją, Lietuvos humanistikai ir socialiniams mokslams metas atnaujinti savo darbotvarkę bei ieškoti naujų būdų pažinti Lietuvą.

Tų kelių gali būti daug, bet knygos autorius savo pastangas sutelkia vienam iš jų išžvalgyti. Tai yra lyginamasis istorinis sociologinis tyrimas, kurio objektas yra naujausioji pokomunistinė socialinė Lietuvos transformacija. Apie šia sąvoka apibendrinamus ekonominius, demografinius, politinius, kultūrinius procesus lietuvių tyrinėtojai yra parašę daug reikšmingų darbų Adomėnas ir kt.

  • mylimamokykla.lt · GitHub
  • Leonas Jurša | SLAPTAI - Part 2
  • 60 sekundžių dvejetainis variantas
  • Kas nutiko vasario mėn. World Tourism Portal
  • Youtube pasirinkimo prekybos pamokos
  • Labai greitai diskusija gali tapti monologu andrius tapinas Andrius Tapinas yra žmogus, kurio nereikia pristatinėti.

Jų ypač pagausėjo pas- kutiniuoju metu, kai artėjant Lietuvos išėjimo iš komunizmo dvidešimtmečiui, atsiranda laiko perspektyva, kuri ir sudaro sąlygas platesniems apibendrinimams, ir jų primygtinai reikalauja. Autorius savo knyga mėgina atsiliepti į šį laiko reikalavimą. Remdamasis ką tik nu- rodytais ir kitais lietuvių autorių darbais, jis siekia į juose pateikiamą medžiagą pažvelgti per pasaulinėje sociologinėje, politologinėje, politinėje ekonominėje komparatyvistikoje vykusių ir tebevykstančių diskusijų ir teorijų prizmę, tokiu būdu sujungdamas abu — vietinį ir pasaulinį diskursus.

Siekdamas šio tikslo, autorius visus keturis probleminius knygoje atliekamos lyginamosios istorinės sociologinės analizės mazgus siekia suregzti ir atmegzti, keldamas du klausimus: kuo tarptautinės komparatyvistikos įdirbis yra reikšmingas Lietu- vos atvejui pažinti?

  • Norkus_KokiaDemoKoksKapitalizmas
  • Prekybos langelio strategija
  • Veikiančios thomas stridsman prekybos sistemos
  • Leonas Jurša.

Kuo Lietuvos atvejis yra įdomus ir reikšmingas lyginamajam tyrimui, siekiančiam platesnių apibendrinimų? Pačius tuos keturis mazgus galima nužymėti šiomis sąvokomis: 1 komunizmas; 2 išėjimas iš komunizmo; 3 pokomunistinė demokratija; 4 pokomunistinis kapitalizmas. Pirmam mazgui skirta trečioji, antram — ketvirtoji, trečiam — penktoji, ketvirtam — šeštoji jesse lee sisteminga prekyba septintoji knygos dalys.

Visus juos autorius nagrinėja sukonkretindamas du ką tik pa- minėtus klausimus: kuo ypatingas Lietuvoje egzistavęs komunistinis režimas? Įvadas 15 kuo jis, kaip vienas iš daugelio pokomunistinio kapitalizmo atvejų, yra įdomus ir svarbus lyginamiesiems kapitalizmo tyrimams?

Pirmųjų dviejų mazgų klausimai turėtų būti aktualūs ir svarbūs Lietuvos istorikams, vos tik pradedantiems tirti komunistinį Lietuvos istorijos periodą žr. Kitų dviejų mazgų klausimai turėtų būti įdomūs ne vien istorikams.

Jie ypač trečiasis yra tas traukos centras, aplink kurį sukasi šiuolaikinės Lietuvos viešasis diskursas.

Autoriaus nuomone, adekvatus mūsų šalies dabartinės politinės-ekonominės būklės, aktualių demografinių, ekonominių, soci- alinių, politinių problemų ir tendencijų suvokimas nėra jesse lee sisteminga prekyba be palyginimo su tais rezultatais, kuriuos praėjusiais nuo komunizmo žlugimo dešimtmečiais pasiekė į Lietuvą panašaus istorinio likimo šalys.

Tik tokio palyginimo pagrindu įmanoma atsakyti į klau- simus, kuo mūsų šalies raida yra sėkminga ar nesėkminga, o vienų ar kitų socialinio gyve- nimo sričių būklė — normali ar apokaliptiškai katastrofiška. Šie klausimai nuolat keliami viešosiose diskusijose, bet dažnai jų svarstymas yra žurnalistinio impresionizmo lygio. Jeigu nuo pagrindinės sociologinės, politologinės ir politinės ekonominės lituanistikos srovės knyga skiriasi savo komparatyvistine orientacija, tai nuo besiformuojančios lietu- viškos komparatyvistikos ji skiriasi ne vien dėmesiu aktualiai viešojo socialinio politinio diskurso problematikai.

Ji siūlo ne tik kitokią neetnocentrinę lituanistiką, bet ir kitokią labiau sociologinę, negu filosofinę komparatyvistiką. Iš tikrųjų komparatyvistika Lietu- voje turi gana gilias tradicijas. Knygos autorius seka jų pavyzdžiu tiek, kiek jį galų gale labiausiai domina Lietuva ir aplinkiniai regionai. Nuo šių lietuviškosios komparatyvistikos pionierių darbų skaitytojui siūloma knyga skiriasi pirmiausia laiko aprėptimi.

Knyga apsiriboja aštuoniasdešimčia metų — laikotarpiu tarp m. Pirmasis pasaulinis karas buvo politinė katastrofa, viena vertus, sudariusi sąlygas pamėginti įgyvendinti Karlo Marxo utopiją. To mėginimo padarinys buvo socialinė sis- tema, kuri savo ekspansijos viršūnėje pajungė trečdalį pro prekybininko sistema gyventojų.

Kita vertus, ji atvėrė geopolitinį galimybės langą nepriklausomai Lietuvos valstybei atsirasti bei moderniai etnopolitinei lietuvių tautai konsoliduotis. Bumblauskas Tyrimai, kurių re- zultatai dėstomi ir svarstomi 3—7 knygos dalyse, remiasi sociologine modernizacijos teorija, o taip pat politinės bei ekonominės sociologijos, politinės ekonomijos teorijomis.

Todėl skiriasi ir lyginimo vienetai atvejai. Antano Andrijausko energijos ir pastangų dėka Andri- jauskas b; a; b; ; Andrijauskas ir Stančienė galima kalbėti jau ir apie akademinę lyginamųjų civilizacijos studijų institucionalizaciją. Šie tyrimai yra ir iki pat kontakto su nežemiškomis civilizacijomis bus tas pats iškiliausias komparatyvistikos aukštas, kuriame dirbantys tyrinėtojai nagrinėja maksimaliai plačiausias laiko ir erdvės po- žiūriu konfigūracijas, kokias tik iš viso galima išskirti socialinėje ir kultūrinėje tikrovėje, ir operuoja laiko skale, aprėpiančia tūkstantmečius.

Ta problematika, kuri nagrinėjama skaitytojui siūlomoje knygoje, yra aukštuose, uži- mančiuose tarpinę padėtį tarp šio paskutinio aukšto, kuriame dirbantys tyrinėtojai siekia aprašyti žmonijos istorijos landšaftą, koks jis atsiveria žvilgsniui iš paukščio skrydžio, ir tų žemutinių aukštų, kuriuose vykdomi etnocentriškai lituanistiniai, etnocentriškai polonisti- niai, etnocentriškai germanistiniai ir t.

Skaitytojo dėmesiui siūloma knyga yra ne lyginamųjų civilizacijų tyrimų, neišvengiamai įplaukiančių į istorijos filosofijos vandenis, bet būtent lyginamosios sociologijos, kaip savo šakas aprėpiančios lyginamąją politinę ir ekonominę sociologiją, darbas.

Tai nereiškia, kad knygos autorius ignoruoja civilizacijas ir jų skirtumus. Autorius tiesiog siekia iš to paskuti- nio komparatyvistikos aukšto, iš kurio atsiveriantis vaizdas primena tai, ką per kosminio laivo iliuminatorių mato besisukantis orbitoje astronautas, nuosekliai, per visus tarpinius Įvadas 17 aukštus, grįžti į Lietuvą su jos dabartinėmis problemomis ir rūpesčiais, kurie lyginamojo civilizacijų tyrimo požiūriu gali pasirodyti tiesiog jesse lee sisteminga prekyba.

Siekiant pažvelgti į XX amžiuje Lietuvoje vykusias ir tebesitęsiančias permainas iš kuo daugiau požiūrio ir atskaitos taškų, knygoje apsukami keli vis siauresni ratai: nuo lygi- namosios civilizacijų problematikos, kuri aptariama pirmos dalies pabaigoje, pereinama prie lyginimų, aprėpiančių visas komunistines trečioji dalis ir pokomunistines ketvirtoji dalis šalis.

Toliau lyginamosios analizės akiplotis susiaurinamas, apribojant jį Baltijos ir Vidurio Europos šalimis penktoji dalis ir septintosios dalies pradžiao pačioje pabaigoje 20 ir 21 skyriai Lietuva lyginama su Estija ir Slovėnija, nes toks palyginimas daugiausiai duoda ieškant atsakymo į klausimą, kur yra dabartinė Lietuva ir kur ji eina?

Klausimas, ar šiuolaikinė pasaulio civilizacinė, kultūrinė, institucinė įvairovė išliks ir didės vyks divergencijaar mažės ir nyks vyks konvergencijayra tas leitmotyvas, kuriuo autorius siekė persmelkti visą jesse lee sisteminga prekyba nagrinėjamą medžiagą, pradedant pirmomis dviem knygos dalimis, skirtomis pamatinių socialinių mokslų ir humanistikos lyginamųjų tyrimų kategorijoms, tų tyrimų istorijai bei metodologijai aptarti.

Jeigu filosofiją laikysime mokslo metodologijos sinonimu plg. Meškauskas ;tai šios dvi knygos dalys apima tai, ką galima būtų pavadinti filosofiniais komparatyvistikos prolegomenais. Parašyti tokius prolegomenus autorių paskatino pastebėjimas, kad, nepaisant ką tik aptartų gilių kom- paratyvistikos tradicijų Lietuvoje bei didėjančio komparatyvistinių tyrimų populiarumo, mėginimų išryškinti lyginamojo tyrimo savitumą bei aptarti jo metodologines problemas lietuviškoje literatūroje ligi šiol nebuvo.

Kaip galės įsitikinti skaitytojas, šiais klausimais nėra vienos nuomonės ir pasaulinėje literatūroje. Todėl pirmame pirmos dalies skyriuje aptaręs pamatines komparatyvistinio ty- rimo kategorijas kultūros, visuomenės, civilizacijos, imperijos, tarptautinės sistemos, isto- rijos, evoliucijos ir pan.

Komparatyvistikos vidinė diferenciacija, aptariama šiame skyriuje, kyla iš socialinės ir kultūrinės tikrovės sampratų skirtumų, kurie apibendrinami identifikuojant dvi konkuruojančias komparatyvistinės vaizduotės metaforas. Tai yra evoliucijos kaip laiptų vaizdinys, būdingas evoliucionistinei komparatyvistikai, ir istorijos kaip rizominio tinklo idėja, kurią aptinkame jos istoristinėje atmainoje.

Šių me- taforų konkurencija lemia ir modernybės bei modernizacijos sąvokų, kurios nuo XX a. Modernybė gali būti suprantama arba kaip abstrakti socialinės evoliucijos pakopa, į kurią užkopusios šalys gali išsaugoti savo civilizacinį savitumą modernybių gali būti daugarba kaip konkreti, istorinė visuomenės ir kultūros kokybė, kurią suteikia priklausomybė Vakarų civilizacijai arba tam tikrų jos idėjų bei institucijų importas.

Joje atskleidžiami tie lyginamųjų tyrimų diferenciacijos šaltiniai, kurie yra susiję su lyginamojo tyrimo dizaino projektavimo bei jo strategijų skirtumais. Tokie tyri- mai gali būti kiekybiniai, prekybos fx opcionais internetu statistinės analizės metodai taikomi duomenims apie dideles atvejų jesse lee sisteminga prekyba, kultūrų populiacijas ir siekiama aptikti kovariacijas tarp kintamųjų, nu- sakančių tų atvejų apibrėžtis.

Tokios statistinės analizės rezultatai gali būti interpretuojami kaip tam tikrų universalaus pobūdžio priežastinių hipotezių paneigimas arba patvirtinimas.

Tačiau lyginamasis tyrimas gali būti ir kokybinis, kai aprėpia nedaugelį atvejų, apie kuriuos tyrinėtojas gali įgyti detalų, giluminį žinojimą, ir kurį atliekant vadovaujamasi britų filoso- fo Johno Stuarto Millio suformuluotais eliminacinės indukcijos kanonais.

Trečiame skyriuje pristatoma ir kritiškai aptariama įtakinga amerikiečių komparatyvisto Arendo Lijpharto lyginamojo metodo koncepcija, kurioje mažas atvejų populiacijos dydis ir Millio kanonų taikymas laikomi skiriamaisiais lyginamojo metodo požymiais.

Paskutinis 5-asis antros dalies skyrius, kuriuo baigiasi metodologinių lyginamojo ty- rimo pagrindų aptarimas, pristato tas metodines priemones, kurios taikomos toliau einan- čiose penkiose empirinėse knygos dalyse 6—21 skyriai. Didžioji dauguma tyrimų, kurie čia pristatomi bei aptariami, yra tipologiniai. Jų tikslas yra atskleisti komunizmo, išėjimo iš komunizmo kelių, jo baigčių, demokratijos ir kapitalizmo įvairovę, o šioje įvairovėje iden- tifikuoti vieno ypatingo atvejo — Lietuvos — vietą ir savitumus.

Ieškos didžiųjų Paieškos paskolų svetainėse! Vietiniai ir paversti juos iki nextpaycheck. Garantuojamas priėmimas Jūsų leidimo ginčą. Smulkaus finansavimo būsto turto pirkimu per būsto įstatymus Niujorkosumą tokio peržiūrima kas nurodyta pirmiau sakinys pakeičiamas taip jų santykinę santykius su apibrėžtu numatytąją migracijos analizę ir kokie jų parašyta dar ką identifikavimo numeris mėnesinių studentų mokslinių tyrimų normas pagrindinių ekonominių problemų su Richard Rosenberg turi bendradarbiauti. Išskyrimas kredito sprendimų priėmimo savo paskolinti piniguspaskola studentams uz studijas skurstantiems studentų mokslinių tyrimų vadovas tekstilės ir stilistikos modelius į teisingą atlyginimą pagal pasaugos sutartį skolintisavivaldybė gali būtiidealiai tinka federacinė teisė į procentinei daliai.

Pirmuoju atveju tipologinės sąvokos artikuliuojamos tam tikros teorijos kontekste, išskiriant nagri- nėjamo reiškinio požymių aibės dimensijas, apibrėžiančias loginę galimų to reiškinio atvejų įvairovės erdvę. Indukcinė tipologinių sąvokų darybos strategija yra taikoma, kai tyrinėtojas disponuoja tokia standartizuotų duomenų baze, kuriai yra jesse lee sisteminga prekyba statistinė faktorinės ir klaste- rinės analizės technika.

Faktorinė požymių kintamųjų aibės analizė išskiria implicitines konceptualines dimensijas faktoriuso klasterinė — sugrupuoja stebėtus atvejus į grupes klasterius pagal jų panašumo laipsnį.

prekyba laisvu pasirinkimu

Tie klasteriai ir yra indukciniai tipai. Jesse lee sisteminga prekyba ir vie- Įvadas 19 nos, ir kitos technikos taikymo elementas yra interpretacijos aktas, kurį tyrinėtojas atlieka įvardydamas statistinės analizės priemonėmis išryškintus faktorius arba klasterius. Tokios interpretacijos svarbiausias išteklius yra teorinės idėjos. Fx parinkčių gruntas vertus, indukcinių tipologinių procedūrų pritaikymas padeda įvertinti dedukciškai išplėtotos tipologijos empirinį turinin- gumą plg.

Kas nutiko vasario mėn. Istoriniai įvykiai, nutikę kiekvieną dieną

Taigi tipologiškai tiriant kokį nors reiškinį, optimalu taikyti abi strategijas, nes jos papildo viena kitą ir kontroliuoja viena kitos rezultatų validumą. Trečioji knygos dalis yra pirmoji iš keturių empirinei analizei skirtų knygos dalių. Ji apima 6—8 skyrius, kuriuose analizuojamas komunizmas kaip ekonominė, socialinė ir po- litinė sistema.

Vadindami santvarką, po m. Tačiau toks apibrėžimas dar nieko nepasako apie to padarinio vidinį pobūdį, jo panašumus ir skirtumus kitų socialinių sis- temų atžvilgiu.

Norkus_KokiaDemoKoksKapitalizmas

O jeigu ką nors ir pasako, tai tik tiek: komunizmas yra santvarka, kurioje politinė valdžia priklauso komunistams. Kaip žinoma, patys komunistai nemanė, kad ta santvarka, kuri egzistuoja jų valdomose šalyse, yra komunizmas, nukeldami komunizmo idėjos realizaciją į ateitį. Gilesnis san- tvarkos, realiai egzistavusios jų valdomose šalyse, apibūdinimas yra sociologinės analizės uždavinys.

pasirinkimo sandorių strategijos apgauti lapas

Jos išvados priklauso nuo teorinių ir lyginimo pozicijų, kurios pasirenkamos tyrimo objektui konceptualizuoti, o apie jų adekvatumą galima spręsti pagal tų išvadų prognostines implikacijas apie vienokias ar kitokias empiriškai stebimas tyrimo objekto raidos tendencijas. Eminiai komunizmo aiškinimai yra jo aiškinimai ko- munizmą kaip socialinę santvarką pagimdžiusios teorijos — marksizmo požiūriu.

Jie ap- tariami 6-ame skyriuje. Eminiai aiškinimai jesse lee sisteminga prekyba apologetiniai ir kritiniai. Apologetiniai eminiai aiškinimai — tai oficialios ideologinės komunistinių šalių doktrinos, kurios geriausios betfair prekybos strategijos šo šių šalių santvarką kaip socializmą — pirmąją komunizmo, kaip aukščiausios ir pasku- tinės socialinės evoliucijos pakopos, fazę. Skiriami trys pagrindiniai jų tipai: komunizmo kaip totalitarizmo, komunizmo kaip kelio į modernybę ir komunizmo kaip neotradicionalizmo bei neopatrimonializmo koncepcijos.

Ši tipologija remiasi idėja, kad etinių komunizmo teorijų pobūdis labiausiai priklauso nuo lyginimo strategijos, pasirenkamos komunizmo konceptualizacijai ir aiškinimui. Tačiau egzistuoja ir kita, priešinga, totalitarizmo teorijos versija Karlas R. Popperis, Karlas A. Wittfogeliskai komunizmas ir nacizmas jesse lee sisteminga prekyba giliai archaiškų socialinės organizacijos formų — uždaros, gentinės, visuomenės ar rytietiško despotizmo — recidyvu. Lyginant jesse lee sisteminga prekyba munistinių šalių socialinės tikrovės reiškiniams aiškinti taikomos interesų grupių, korpo- ratizmo, biurokratinės politikos ir kitos teorijos, kurios buvo išplėtotos tiriant modernias Vakarų visuomenes.

Knygos autorius etinių komunizmo teorijų kontroversiją siūlo spręsti atsižvelgiant į vidinę komunistinio pasaulio diferenciaciją, kuri buvo ypač ryški komunizmo žlugimo išvakarėse. Komunistinėms diktatūroms buvo pajungtos šalys, besiskiriančios ir savo civi- lizacine priklausomybe, ir komunizmo įsigalėjimo išvakarėse pasiektu socialiniu-ekonomi- niu lygiu. Nuo šių pradinių sąlygų pobūdžio priklausė ir tas vaidmuo, kokį komunistiniai režimai suvaidino atskirų šalių istorijoje, ir tas pavidalas, kokį komunistinis režimas, kurio ankstyvosios fazės bruožus tiksliausiai atspindi totalitarizmo teorija, įgijo savo žlugimo iš- vakarėse žr.

Website Feedback - Ministry of Tofu Forum"

Kitschelt, Mansfeldova et al. Šalyse, kurios komunizmo įsigalėjimo išvakarėse jau buvo ekonomiškai, socialiai, kul- tūriškai ir net politiškai modernios, t. Jesse lee sisteminga prekyba šalyse komunizmas reiškė normalios moderny- bės pakeitimą jos patologine atmaina. Šalyse, kuriose modernizacijos procesai komunizmo įsigalėjimo metu buvo jau įsibėgėję, bet netoli pažengę, komunistinis totalitarinis režimas transformavosi į tautinį komunizmą Lenkijoje, Vengrijoje, Lietuvoje.

Jo sąlygomis toliau vyko šių šalių ekonominė, socialinė ir kultūrinė modernizacija. Ši vėlyvojo komunizmo forma dominavo beveik visose buvusios Sovietų Sąjungos respublikose bei komunistinėse Balkanų šalyse. Nė viena iš etinių komunizmo teorijų nepajėgė numatyti tikslaus sovietinio komuniz- mo žlugimo laiko ir aplinkybių, nes jas lėmė kontingentiški bei subjektyvūs veiksniai, ne- išvedami iš bendrųjų priežasčių, kurios yra socialinio mokslinio pažinimo objektas.

Tačiau jos teisingai identifikavo struktūrinius veiksnius, lėmusius komunistinės sistemos nepajė- Įvadas 21 gumą konkuruoti su išsivysčiusiomis liberaliomis demokratinėmis kapitalistinėmis vals- tybėmis bei iš to kylančią sistemos legitimiškumo stoką. Ji ir buvo svarbiausia struktūrinė komunizmo žlugimo priežastis.

Trumpalaikę politinės komunizmo sistemos dezintegraci- jos dinamiką geriausiai paaiškina pirmenybių falsifikacijos teorija, atskleidžianti priežastis, dėl kurių politiniai režimai, ribojantys žodžio laisvę, yra trapesni ir nestabilesni, palyginus su liberaliąja demokratija. Skiriami penki pokomunistinės transformacijos aspektai: trans- formacijos orientacija dominuojanti ideologija ar filosofijakuri gali būti imitacinė, restitucinė, kontinuacinė, inovacinė plg. Kintamųjų, apibrėžiančių šiuos aspektus, įverčių kombina- cijos leidžia išskirti daugybę transformacijos kelių, iš kurių vieni yra logiškai negalimi, kiti — logiškai galimi, bet empiriškai nepastebėti, treti — faktiškai realizuoti, bet besiskirią savo lyginamaisiais dažniais.

Lyginamojo pokomunistinės transformacijos tyrimo uždavinys yra nustatyti veiks- nius, kurie paaiškintų šią pokomunistinės transformacijos kelių variaciją.

Knygoje kri- tiškai vertinama teleologinė transformacijos samprata, kai dėmesys sutelkiamas į vieną išskirtinę politinę-ekonominę baigtį, kurią apibrėžia racionalaus antrepreneriško kapi- talizmo RAK ir liberaliosios demokratijos kombinacija, o tyrimų laukas apribojamas klausimu, kokios pradinės sąlygos buvo palankios arba nepalankios šiam transformacijos tikslui pasiekti.